Social Lead Connector

Social Lead Connector [Malayalam]

ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് ആയി ലീഡ് ജെനെറേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ടൂൾ ആണ് സോഷ്യൽ ലീഡ് കണക്ടർ. 

Facebook is one of the most powerful platform for lead generation. However sometimes the ads are too costly. Here is an awesome solution for generating leads without any ads cost.

starstarstarstarstar 5.0 (1 ratings)

Language: Malayalam

Instructors: Subilal K

Why this course?

Description

With Social Lead Connector, you can:

1. Send friend request automatically to the target group members.
2. Send friend request to competitor's ads and posts.
3. Delete friend requests sent.
4. Send automatic messages when friend requests received, accepted or declined.

Course Curriculum

Introduction
Social Lead Connector Introduction
Overview 1
Overview 2
Course
Installation
Crafting messages
Deleting friend request
Connect with the competitor's followers
Connecting with group members
Friend request responses
Next
Organic lead generation methods

How to Use

After successful purchase, this item would be added to your courses.You can access your courses in the following ways :

  • From the computer, you can access your courses after successful login
  • For other devices, you can access your library using this web app through browser of your device.

Reviews

5
star star star star star
people 1 total
5
 
1
4
 
0
3
 
0
2
 
0
1
 
0
Launch your GraphyLaunch your Graphy
100K+ creators trust Graphy to teach online
Daily Skills 2024 Privacy policy Terms of use Contact us Refund policy