Adobe Photoshop Course

Adobe Photoshop Course

ലോകത്തിലെതന്നെ ഡിസൈനിങ് ടൂളുകളിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആണ് അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്പ്. 
ഫോട്ടോഷോപ്പ് വിശദമായി പഠിക്കുവാനും അതുവഴി പാർട്ട്-ടൈം ജോലി കരസ്ഥമാക്കുവാനും ഇപ്പോൾത്തന്നെ ഈ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യൂ...

starstarstarstarstar 5.0 (3 ratings)

1198 learners enrolled

Language: Malayalam

Instructors: Kristom Robert

₹1999 50.03% OFF

₹999 including GST

5% Cashback as Wallet Money

PREVIEW

Why this course?

Description

Learn world's most favourite designing tool, Adobe Photoshop, in Malayalam. Learning this too lwill help you to earn on part-time as well.

Course Curriculum

Welcome
Welcome Message (1:00)
Community - Online Promoters Club
Lessons
1. Tour To Photoshop (11:00)
2. Opening, Editing and Saving (26:00)
3. Layers and Mask (24:00)
4. Adjustment Layers (22:00)
5. Selection Tool (26:00)
6. Hue and Saturation (7:00)
7. Scale, Rotate, Align (25:00) Preview
8. Brush Tool (15:00)
9. Crop Tool (9:00)
10. Type tool (13:00)
11. Liquify (9:00)
12. Smart Object (10:00)
Levels and Curves (19:00)
13. Blend If (7:00)
14. Blending Modes (11:00)
15. Dodge and Burn (7:00)
16. Photo Collage (10:00)
17. Camera Raw (11:00)
18. Color Grade (5:00)
19. Change to any color (4:00)
20. Exposure (10:00)
21. Blemishes (8:00)
22. Retouch (14:00)
23. Pen (14:00)
24. Hair (9:00)
25. Light (9:00)
26. Gaussian Blur (7:00)
27. Remove Distractions (8:00)
28. Sky (6:00)

How to Use

After successful purchase, this item would be added to your courses.You can access your courses in the following ways :

  • From the computer, you can access your courses after successful login
  • For other devices, you can access your library using this web app through browser of your device.

Reviews

5
star star star star star
people 3 total
5
 
3
4
 
0
3
 
0
2
 
0
1
 
0
Launch your GraphyLaunch your Graphy
100K+ creators trust Graphy to teach online
Daily Skills 2023 Privacy policy Terms of use Contact us Refund policy